OШ"Аца Милосављевић"

ОСНОВНА ШКОЛА

“АЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ”

ОСНОВНА ШКОЛА
“АЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ”

Школа са традицијом
   и погледом
        у будућност

Савет родитеља

У Савет родитеља школе бира се по један представник родитеља ученика сваког одељења. Представници савета родитеља бирају се сваке школске године.

Савет родитеља:

 • предлаже представнике родитеља, односно других законских заступника ученика у орган управљања;
 • предлаже свог представника у све обавезне тимове установе;
 • учествује у предлагању изборних садржаја и у поступку избора уџбеника;
 • разматра предлог Школског програма, развојног плана, Годишњег плана рада школе;
 • разматра извештаје о остваривању програма образовања и васпитања, развојног плана и годишњег плана школе, спољашњем вредновању, самовредновању, завршном испиту, резултатима националног и међународног тестирања и спровођење мера за обезбеђивање и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада;
 • разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе;
 • предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља, односно другог законског заступника;
 • разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика;
 • учествује у поступку прописивања мера о начину и поступцима заштите и безбедности ученика за време боравка у установи и свих активности које организује установа;
 • даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;
 • предлаже представника и његовог заменика за Општински савет родитеља;
 • разматра и друга питања утврђена статутом.
 • Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору, стручним органима установе и Ученичком парламенту.

 

Чланови Савета родитеља за школску 2023/2024. годину

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ОДЕЉЕЊЕ

Ивана Ђорић

ППП

Гордана Јовановић

I/1

Данијела Јоковић

I/2

Ивана Раловић

II/1

Андреја Вукојевић

II/2

Мира Петровић

III/1

Сања Балановић

III/2

Мирјана Милосављевић

IV/1

Катарина Ранковић

IV/2

Александра Марић

V/1

Јована Ђаковић

V/2

Иван Ранковић

VI/1

Наташа Вукадиновић

VI/2

Лаура Јовчић

VII/1

Славица Лабан

VII/2

Љубен Стојчески

VIII/1

Милош Јовановић

VIII/2

Scroll to Top