НАШИМ УЧЕНИЦИМА ЖЕЛИМО ДА ЛЕПО ПРОВЕДУ РАСПУСТ! БУДИТЕ ЗДРАВИ И ВЕСЕЛИ !

Галерија слика

Главни мени

5026392

besplatni udzbenici1 1024x753

2016/2017

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Наручилац:Основна школа „Аца Милосављевић“, Рушањ, Школска бр. 7

Интернет адреса наручиоца:www.osamrusanj.znanje.info

Врста наручиоца: просвета

Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности.

Врста предмета јавне набавке: радови

Предмет јавне набавке су радови на санацији платоа школе.  ОРН 44113620-7.Предмет јавне набавке су припремно-завршни, земљани радови на ископавању и одвожењу земље, бетонски, армирано-бетонски и  асфалтерски радови на санацији платоа школе. Предметним радовима су обухваћени: припремно-завршни-земљани радови на ископавању и одвожењу земље (45112000), бетонски (45262300) , армирано-бетонски (45262310) и  асфалтерски радови (45233222).

Процењена вредност јавне набавке износи 1.250.000,00 динара.

Уговорена вредност износи1.249.757,62динара без ПДВ-а.

Критеријум за доделу уговора:најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: укупно је примљена једна понуда.

Највиша и најнижа понуђена цена:

Највиша понуђена цена је: 1.249.757,62без ПДВ

Најнижа понуђена цена је: 1.249.757,62  без ПДВ

Део или вредност уговора која ће се извршити преко подизвођача: нема.

 

Датум доношења Одлуке о додели уговора: 03.09.2015. године

Датум закључења уговора: 09.09.2015. године.

Основни подаци о изабраном понуђачу:

Предузећу за спољну и унутрашњу трговину и услуге''ИЗОТЕКС'' д.о.о.

Београд, улица  Трговачка 85

ПИБ:101015212, Матични број: 17232207

Законски заступник: Игор Митровић

Период важења уговора: Уговор је закључен на одређено време.

ОСНОВНА ШКОЛА

’’АЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ’’

11194Рушањ

Ул. Школска бр. 7

Б е о г р а д

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у поступку јавне набавке мале вредности

131-4/2015

јавна набавка радова:

РАДОВИ НА САНАЦИЈИ

ПЛАТОА ШКОЛЕ

 

Број јавне набавке: 1/2015

 

 

Крајњи рок за достављање понуда:

31.08.2015. год. до 11:00часова

Јавно отварање понуда:

           31.08.2015. год. у 12:00 часова

 

  

август  2015. године

              На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015- у даљем тексту: Закон), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013,104/2013), Одлуке о покретањупоступка јавне набавке мале вредности радова 131-1/2015.г. од 28.07.2015.године.и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности 131-2/2015  од 28.07.2015.године,припремљена је:

 

             

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку

РАДОВА НА САНАЦИЈИ ПЛАТОА ШКОЛЕ У

ОШ ''АЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ''

 

***************************************************

С А Д Р Ж А Ј

стр

1

Општи подаци о јавној набавци

4

2

Врста и опис радова, захтеви Наручиоца

5

3

Услови за учешће у поступку јавне набавке по чл. 75 и 76 Закона и доказивање испуњености услова

7

4

Упутство за сачињавање понуде

8

Обавезни садржај понуде

Начин наступања понуђача

Понуда са подизвођачем

Заједничка понуда

Цена

Плаћање

Опција понуде

Средства финансијског обезбеђења

Заштита података и документације

Додатне информације и појашњења

Отварање понуда

Оцена понуда, контрола и исправке

Негативне референце

Критеријуми за оцену понуда

Поштовање прописа

Трошкови припреме понуде

Одлучивање наручиоца по спроведеном поступку

14

Заштита права

16

Закључење уговора

16

5

Изјава о испуњавању услова од стране понуђача

17

6

Изјава о испуњавању услова од стране подизвођача

18

7

Изјава о поштовању обавеза по чл. 75 ст 2 Закона

19

8

Изјава за давање гаранције

20

9

Образац понуде за самостално наступање

21

10

Образац понуде за наступање у оквиру групе

22

11

Образац понуде за наступање са подизвођачем

23

12

Подаци о понуђачу

25

13

Подаци о члану групе

26

14

Подаци о подизвођачу

27

15

Потврда о обиласку локације

28

16

Предмер радова-спецификација са структуром цене

29

17

Образац трошкова припреме понуде

34

18

Изјава о независној понуди

35

19

Модел уговора

37

 

 

******************************************

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.         Подаци о наручиоцу

Наручилац:   Основна школа ''Аца Милосављевић''

                        шифра делатности 8520

                        матични број 07094418

                        ПИБ 101031199

                       

Адреса: Школска бр.7, 11194 Рушањ

Интернет страница: www.osamrusanj.znanje.info

2.         Врста поступка јавне набавке

            Предметна јавна набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3.         Предмет јавне набавке су припремно-завршни, земљани радови на ископавању и одвожењу земље, бетонски, армирано-бетонски и  асфалтерски радови на санацији платоа школе. Предметним радовима су обухваћени :  припремно-завршни-земљани радови на ископавању и одвожењу земље ( 45112000 ), бетонски (45262300) , армирано-бетонски ( 45262310) и  асфалтерски радови ( 45233222 ) .

4.         Циљ поступка

            Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора .

5.         Контакт

            Комуникација са Наручиоцем врши се писаним путем, искључиво радним даном у       оквиру редовног радног времена, од 08:00-15:00 часова.

            Лице за контакт: Mирјана Степановић 011-8000-406, 060/520-5015

                                    Виолета Јевђић, 011-30-52-118, 063-7792-965

                                          vjevdjic@cukarica.rs

                                       ВРСТАИ ОПИС РАДОВА, ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА

            Врста радова:

           

            Предмет набавке су: припремно-завршни-земљани радови на ископавању и одвођењу земље ( 45112000 ), бетонски (45262300) , армирано-бетонски ( 45262310) и  асфалтерски радови ( 45233222 ) ближе одређени предмером- спецификацијом радова са структуром цене као саставним делом  конкурсне документације.

           

            Опис јавне набавке и начин извођења радова

            Радови се обављају на платоу испред улаза у оквиру ОШ Аца Милосављевић, Рушањ у Београду, Школска бр.7.

            Радови се обављају према условима дефинисаним у конкурсној документацији и према следећим захтевима:

            Радови започињу одмах по испуњењу уговорених услова за почетак радова.

            Дозвољени интервал рока завршетка радова је 7-15 календарских дана, рачунато од дана потписивања уговора и увођења извођача у посао. Понуде које нуде рок завршетка радова ван дозвољеног наведеног интервала, сматраће се неприхватљивим и неће се даље разматрати.

            Гарантним роком мора да буде обухваћена пуна гаранција за изведене радове и примењене материјале у року од најмање 2 године од дана примо-предаје.

            Сви радови се изводе на начин и према следећим условима :

            Радови се изводе према захтевима из спецификације-предмера, у складу са техничко-технолошким             нормативима, нормама грађевинске регулативе, према правилима струке и према важећим стандардима за односну врсту радова, уз употребу примерене механизације и радне снаге квалификоване за обављање захтеваних послова.

            Извођач радова обавља радове према властитој технологији и динамици и на сопствени ризик, уз примену безбедносних мера, мера заштите на раду и мера заштите животне средине у складу са позитивним законским прописима.

            Радови се изводе на локацији према захтеву Наручиоца.

            Измене пројекта могу се вршити само уз одобрење надзорног органа.

            Наручилац задржава право измене појединих радова, као и право промене количина појединих позиција. Обрачун ће се извршити према стварно израђеним и измереним количинама на лицу места, без обзира на количине у предмеру и предрачуну.

            Извођач радова сноси пуну одговорност за коришћење и повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица.

            Понуда се даје уз поштовање обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

            Извођач радова сноси пуну одговорност за обезбеђење места извођења радова и евентуално причињену штету трећим лицима.

            Радови се изводе на начин којим се не омета или ограничава саобраћај, проток и комуникација грађана и запослених и нормалан рад органа у/на чијем се простору захвати обављају, не оштећује инвентар и инфраструктура и не оштећује или нарушава околина и природна средина и здравље и безбедност присутних и пролазника.

            Извођач радова је дужан да поштује техничке стандарде приступачности за особе са инвалидитетом

            Сав отпадни материјал, амбалажа или шут одвози се на градску депонију, т.ј. места предвиђена за депоновање таквог материјала, о чеми Извршилац доставља Наручиоцу потврду.

           Понудом морају бити обухваћени сви радови из описа-спецификације радова.

            Цена дотичне позиције обухвата све радове описане позицијом, а ценом сваког рада и материјала који се обрачунава у појединој позицији обухватају се  и сва остала давања и дажбине.

            Примењени материјали морају бити нови и некоришћени, стабилни, нешкодљиви за околинуи стандардизовани- усаглашени са СРПС-ISO стандардом, о чему понуђач прилаже доказе на захтев Инвеститора.

            По завршетку радова извођач је дужан да околину градилишта- објекта доведе у првобитно стање.

            Позив за преглед и пријем завршних радова, обавезан је Извођач да изврши благовремено о свом трошку.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

            1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1)      Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

2)      Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3)      Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);

4)      Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

5)                                    Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

2. Додатни услови

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

  • да испуњава услове финансијског капацитета :

- да је понуђач у последње три обрачунске године остварио приход у износу не мањем од 50.000.000,00 динара;

  • да испуњава услове техничког капацитета, да поседује ( има у власништву или располаже на лизинг) најмање :

            - 1 финишер

            - 1 средство за превоз расутог материјала- камион кипер носивости најмање 20 т

            - 1  ваљак теђине најмање 8 т

            - 1 греjдер

            - 1 багер

  • да испуњава услове кадровског капацитета :

            - да има радно ангажованих 10 лица од којим једна мора да поседује инжењерску лиценцу 410 и један са лиценцом 470 или 415 на дан упућивања позива за подношење понуда

            а) Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.  Подизвођач немора да испуњава додатне услове за учпешће у поступку јавне набавке пиз члана 76. ЗЈН

            б) Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

           

            Понуђач је дужан да изврши увид у локацију извођења радова, о чему прилаже потврду оверену и потписану од стране овлашћеног лица Наручиоца. ( Образац дат као елемент конкурсне документације ). Понуде које немају приложену потврду, неће се разматрати.

           

            3. Упутство како се доказује испуњеност услова

            У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1.тач.1) до 4) Закона о јавним набавкама и додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама, наведених у конкурсној документацији, доказују се достављањем Изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове утврђене Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом (саставни део конкурсне документације–образац наведене изјаве, коју понуђач треба да попуни, потпише и овери печатом).

            Уколико понуду подноси група понуђача испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1.тач.1) до 4) Закона о јавним набавкама и додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама, наведених у конкурсној документацији, доказује се достављањем Изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове утврђене Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом, за сваког понуђача из групе понуђача. У овом случају образац наведене Изјаве треба умножити у довољном броју примерака.

            Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем испуњеност обавезних услова из члана 75.став 1.тач.1) до 4) Закона о јавним набавкама, наведених у конкурсној документацији, доказује се достављањем Изјаве којом понуђач и подизвођач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђују да подизвођач испуњава услове утврђене Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом. Уколико понуђач наступа са више подизвођача,образац наведене Изјаве треба умножити у довољном броју примерака.

            Испуњеност услова да је поштовао обавезе из члана 75.став 2.Закона о јавним набавкама, односно обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине доказује се достављањем Изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава наведене услове (саставни део конкурсне документације, образац наведене изјаве, коју понуђач треба да попуни, потпише и овери печатом).

Доказивање додатних услова

             да је понуђач у последње три обрачунске године остварио приход у износу не мањем од 15.000.000,00 динара – биланс стања и успеха за 2012, 2013 и 2014 годину

            да испуњава услове техничког капацитета – као доказ приложити копије важеће саобраћајне дозволе или лизинг уговоре

            да испуњава услове кадровског капацитета – копије Уговора о раду или Уговора о делу или Уговора о повременим и привременим пословима као и одговарајуће М обрасце; копија тражене лиценце

            Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

            Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

            Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

            Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којојпромени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

 

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

            Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ОШ ''Аца Милосављевић'', Рушањ 11194 ул.Школска бр.7, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавкурадоварадови на санацији платоа школе,ЈН бр. 1/2015- НЕ ОТВАРАТИ”.Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 31.08.2015. године до 11,00часова.

   

            Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

3. СПИСАК ОСТАЛЕ ОБАВЕЗНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

            Поред доказа о испуњавању обавезних услова и додатних услова, понуђач је у поступку јавне набавке дужан да достави:

1. Образац понуде попуњен у складу са спецификацијом из конкурсне документације, потписан и оверен печатом.

2. Модел уговора попуњен на свим местима где је то предвиђено,  оверен печатом и потписан на последњој страни модела уговора,чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора. У случају подношења заједничке понуде сви понуђачи из групе понуђача морају бити наведени у моделу уговора.У случају подношења понуде са подизвођачима, у моделу уговора морају бити наведени сви подизвођачи.

3. Изјаву о независној понуди, попуњену, потписану и оверену печатом.

4. Изјаву о поштовању важећих прописа о заштити на раду,запошљавању и условима рада и заштите животнесредине, као и да је понуђач ималац права интелектуалне својине (ако је то случај)–попуњена, потписана и оверена печатом.

5. Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке–уколико понуду подноси група понуђача –потписан и оверен од стране свих понуђача из групе понуђача.

6.Изјаву понуђача да ће у тренутку закључења уговора, предати средство финансијског обезбеђења предвиђено уговором, на начин предвиђен конкурсном документацијом.

7. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде којим се обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке у виду регистроване бланко соло менице (оверене печатом и потписане од стране овлашћеног лица)са меничним овлашћењем –писмом на износ од 10 % од понуђене вредности, без пореза на додату вредност. Наведено менично овлашћење мора да важи најмање колико и понуда.Наручилац може уновчити гаранцију дату уз понуду у следећим случајевима: -уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду -уколико понуђач коме је додељен уговор одбије да потпише или непотпише уговор о јавној набавци у року који му одреди Наручилац -уколико понуђач не поднесе средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. Понуђач је у обавези да уз понуду достави и Копију картона са депонованим потписима овлашћеног лица понуђача,као и доказ о регистрацији менице.

8. Образац техничке спецификације, попуњен, потписан и оверен печатом.Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.Образац трошкова припреме понуде је саставни део конкурсне документације.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

4.КОМУНИКАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

            Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом. Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

5.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

6.НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ОШ ''Аца Милосављевић''Рушањ, ул. Школска  бр.7, са назнаком:

Измена понуде за јавну набавкурадоварадови на санацији платоа школе,ЈН бр.1/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”  или „Допуна понуде за јавну набавку радоварадови на санацији платоа школе,ЈН бр. 1/2015- НЕ ОТВАРАТИ” или „Опозив понуде за јавну набавку радоварадови на санацији платоа школе,ЈН бр. 1/2015- НЕ ОТВАРАТИ” или „Измена и допуна понуде за јавну набавкурадоварадови на санацији платоа школе,ЈН бр. 1/2015- НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

 

7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

            Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде , понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

            Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводиназив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова , у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

  • члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
  • понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
  • понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
  • понуђачу који ће издати рачун,
  • рачуну на који ће бити извршено плаћање,
  • обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у  конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

10.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Након извршења радова Наручилац ће овластити лице за квалитативан и квантитативан пријем радова које ће заједно са Надзорним органом и представником Понуђача извршити пријем радова. Рок плаћања јенајдуже 45 дана ,од дана пријемапривремене или окончане ситуације које испоставља понуђач, а која је оверена од стране надзорног органа. Уз фактуру морају бити приложени листови грађевинског дневника као и обрачунски листови, оверени од стране надзорног органа.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

10.2. Захтеви у погледу рока за извршење радова

Рок за извршење радова не може бити дужи од 15 дана .

Није дозвољено захтевање аванса. Понуда којом се захтева исплата аванса сматраће се наприхватљивом и неће се даље разматрати.

11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност,са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна за време важења Уговора.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

10. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

 

1) Понуђач је дужан да уз понуду достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде којим обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке у виду регистроване бланко соло менице (оверене печатом и потписане од стане овлашћеног лица) са меничним овлашћењем –писмом на износ од 10% од понуђене вредности без ПДВ-а, безусловне и плативе на први позив. Наведено менично овлашћење мора да важи најмање колико и понуда. У супротном, понуда ће се сматрати неприхватљивом. Наручилац може уновчити гаранцију дату уз понуду у следећим случајевима:

-уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду

-уколико понуђач коме је додељен уговор одбије да потпише или не потпише уговор о јавној набавци у року који му одреди Наручилац

-уколико понуђач не поднесе средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Понуђач је обавезан да уз понуду достави и Копију картона са депонованим

потписима овлашћеног лица Понуђача и доказ о регистрацији менице.

2) Понуђач коме је додељен уговор је дужан да, приликом закључења уговора, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду регистроване бланко соло менице (оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица) са меничним овлашћењем –писмом на 10% износа уговорене вредности без ПДВ-, као и доказ о регистрацији менице и копију картона депонованих потписа.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла мора да важи најмање пет дана дуже од дана истека крајњег рока на који се закључује уговор.

Наручилац може уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

У складу стим, понуђач је дужан да попуни Образац - Изјава понуђача да ће у тренутку закључења уговора, предати средство финансијског обезбеђења предвиђено уговором, на начин предвиђен конкурсном документацијом, и да тако попуњену изјаву достави уз понуду.

11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.osamrusanj.znanje.info

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 1/2015

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се у наведено радно време и искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

12. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

13. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

 

14. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА  ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда  оног понуђача који је понудио краћи рок за извршење радова.

15. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 

 

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

17. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

            I Понуда ће бити одбијена:

1) Уколико није прихватљива

            Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

            Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Битни недостаци понуде су:

а) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

б) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;

в) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

г) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

д) уколико понуда садржи неке друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све услове из техничке спецификације.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача који је на списку негативних референци Управе за јавне набавке, ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

2) У случају да лице које је учествовало у планирању јавне набавке, припреми конкурсне документације или појединих њених делова, и са њим повезано лице наступи као понуђач или као подизвођач понуђача, или сарађује са понуђачима или подизвођачима приликом припремања понуде

3)Уколико је понуђач непосредно или посредно дао, понудио или ставио у изглед неку корист или покушао да сазна поверљиве информације или да на било који начин утиче на поступање наручиоца у току поступка јавне набавке.

4) уколико Наручилац поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

а) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;

б) учинио повреду конкуренције;

в) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

г) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

5) уколико Наручилац поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао

своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

6) Ако понуђач који је самостално поднео понуду истовремено учествује у заједничкој понуди или као подизвођач,или исто лице учествује у више заједничких понуда.

У овом случају Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно овој

забрани.


            II Понуда може бити одбијена:

1) због неуобичајено ниске цене.

2)      ако Наручилац поседује правноснажну судску одлуку или коначну одлуку другог надлежног органа која се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

 

 

 

 

 

18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

 

            Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail, или препорученом пошиљком са повратницом.Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОНУЂАЧА

У поступку јавне набавке радова- радови на санацији платоа школе

Јавна набавка мале вредност бр. 1/2015

У складу са чланом 77. став 4. Закона („Службени гласник РС“, број 124/12), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____________________________________________ из _________________,Адреса: ______________________________________, Матични број: ______________, у поступку јавне набавке радоварадови на санацији платоа школе, Јавна набавка мале вредности бр. ______, испуњава све услове из чл. 75 и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;

4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

М.П.

____________________________

потпис овлашћеног лица

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА

У поступку јавне набавке радова- радови на санацији платоа школе

Јавна набавка мале вредност бр. 1/2015

Понуђач: _________________________________________________________________

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујемо да

Подизвођач ___________________________________________ из _________________, Адреса: ______________________________________, Матични број: ______________, испуњава све услове утврђене конкурсном документацијом за подизвођача и то:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписану одговарајући регистар;

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у времеобјављивања односно слања позива за подношење понуда;

4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

М.П.

____________________________

потпис овлашћеног

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама

_____________________________________________________(навести назив и адресу понуђача),дајем следећу:

И З Ј А В У

Потврђујем да сам поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

                                                М.П.

ПОНУЂАЧ

                            _________________________

                              (потпис овлашћеног лица)

_____________________________________________________(навести назив и адресу понуђача),дајем следећу:

И З Ј А В У

Којом се обавезујем да ћу у тренутку закључења уговора, предати средство финансијског обезбеђења предвиђено уговором, на начин предвиђен конкурсном документацијом

                                                М.П.

ПОНУЂАЧ

                            _________________________

                              (потпис овлашћеног лица)

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

У поступку јавне набавке радова – радови на санацији платоа школе

Јавна набавка мале вредности бр. 1/2015

Понуђач: ___________________________________________________________________

( пун назив, адреса и седиште)

Телефон, факс: ___________________________________

mail ____________________________________________

Овлашћено лице __________________________________

Особа за контакт: _________________________________

Шифра делатности: _______________________________

Матични број: ___________________________________

ПИБ: ___________________________________________

Жиро рачун: _____________________________________

П  О  Н  У  Д  А __________

за радове на санацији платоа школе ЈН 1/2015

Извођење радова на санацији платоа школе

Укупно

нето цена

п д в

свега са урачунатим пдв

            Цена у понуди је изражена у динарима, фиксна је и коначна.

            Опција понуде _________ дана

            Фактурисање се врши по привременим или окончаном ситуацијом, уз плаћање у року од _________ дана од дана пријема фактуре

            Спецификацијa радова са ценама по јединици и укупно, саставни је део понуде.

            Понуда се даје са пуном одговорношћу за коришћење и повреду заштићених права интелектуалне  својине тређих лица, уз поштовање обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, у свему у складу са захтевима позива за достављање понуде и конкурсне документације јавне набавке бр. _____.

            Понуђач понуду подноси самостално.

                                       Одговорно лице

                         _________________________

                                                                                                _________________________ (Читко име и презиме,

                           потпис и печат)

1          Понуђач-носилац понуде:

___________________________________________________________________

                        ( пун назив, адреса и седиште)

E- mail__________________________________________

Телефон, факс: ___________________________________

Овлашђено лице: _________________________________

Шифра делатности: _______________________________

Матични број: ___________________________________

ПИБ: ___________________________________________

Жиро рачун: _____________________________________

2          члан групе :

___________________________________________________________________

                        ( пун назив, адреса и седиште)

E- mail__________________________________________

Телефон, факс: ___________________________________

Овлашђено лице: _________________________________

Шифра делатности: _______________________________

Матични број: ___________________________________

ПИБ: ___________________________________________

Жирорачун:_____________________________________

П  О  Н  У  Д  А __________

за радове на санацији платоа школе, ЈН 1/2015

Извођење радова на санацији платоа школе

Укупно

нето цена

п д в

свега са урачунатим пдв

            Цена у понуди је изражена у динарима, фиксна је и коначна.

            Опција понуде _________ дана

            Фактурисање се врши по привременим или окончаном ситуацијом, уз плаћање у року од _________ дана од дана пријема фактуре

            Спецификацијa радова са ценама по јединици и укупно, саставни је део понуде.

            Понуда се даје са пуном одговорношћу за коришћење и повреду заштићених права интелектуалне  својине тређих лица, уз поштовање обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, у свему у складу са захтевима позива за достављање понуде и конкурсне документације јавне набавке бр. _____.

            Понуда се подноси као заједничка понуда.                                                                                                 

                                       Одговорно лице

                         _________________________

                                                                                                _________________________                                                                                                                   (Читко име и презиме,

                           потпис и печат)

Понуђач: ___________________________________________________________________

( пун назив, адреса и седиште)

Телефон, факс: ___________________________________

mail ____________________________________________

Овлашћено лице __________________________________

Особа за контакт: _________________________________

Шифра делатности: _______________________________

Матични број: ___________________________________

ПИБ: ___________________________________________

Жиро рачун: _____________________________________

П  О  Н  У  Д  А __________

за радове на санацији платоа школе, ЈН 1/2015

Извођење радова на санацији платоа школе

Укупно

нето цена

п д в

свега са урачунатим пдв

           

Цена у понуди је изражена у динарима, фиксна је и коначна.

            Опција понуде _________ дана

            Фактурисање се врши по привременим или окончаном ситуацијом, уз плаћање у року од _________ дана од дана пријема фактуре

            Спецификацијa радова са ценама по јединици и укупно, саставни је део понуде.

            Понуда се даје са пуном одговорношћу за коришћење и повреду заштићених права интелектуалне  својине тређих лица, уз поштовање обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, у свему у складу са захтевима позива за достављање понуде и конкурсне документације јавне набавке бр. _____.

Понуђач понуду подноси као понуду са подизвођачем:

1.         ___________________________________________________________________

( пун назив, адреса и седиште подизвођача)

E- mail __________________________________________

Телефон, факс: ___________________________________

Овлашђено лице: _________________________________

Шифра делатности: _______________________________

Матични број: ___________________________________

ПИБ: ___________________________________________

Жиро рачун: _____________________________________;

који извршава __________________________________________________________________________________

                                              ( навести део набавке који је поверен подизвођачу )

што износи ______ % нето вредности понуде.

                                                                                                                                                                       

                                       Одговорно лице

                         _________________________

                                                                                                _________________________                                                                                                                   (Читко име и презиме,

                           потпис и печат)

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

- НОСИОЦУ ПОНУДЕ

Назив понуђача, седиште

Адреса

Матични број

Шифра делатности

Порески идентификациони број ( ПИБ )

Број рачуна/ банка

Лице за контакт,позиција

Телефон- фиксни и мобилни

Факс

E- mail

Лице одговорно за потписивање уговора,

Позиција

Други законски заступници

( навести све законске заступнике и њихове позиције )

                                                м.п.                                         Потпис:

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ

Назив понуђача, седиште

Адреса

Матични број

Шифра делатности

Порески идентификациони број ( ПИБ )

Број рачуна/ банка

Лице за контакт,позиција

Телефон- фиксни и мобилни

Факс

E- mail

Лице одговорно за потписивање уговора,

Позиција

Други законски заступници

( навести све законске заступнике и њихове позиције )

                                                м.п.                                         Потпис:

Напомена: Подаци се попуњавају за члана групе са којим Понуђач наступа подносећи                               заједничку  понуду

                 Уколико групу чине више од два члана, образац треба копирати и попунити за                        сваког  од чланова

 

 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив понуђача, седиште

Адреса

Матични број

Шифра делатности

Порески идентификациони број ( ПИБ )

Број рачуна/ банка

Лице за контакт,позиција

Телефон- фиксни и мобилни

Факс

E- mail

Лице одговорно за потписивање уговора,

Позиција

Други законски заступници

( навести све законске заступнике и њихове позиције )

                                                м.п.                                         Потпис:

Напомена: Подаци се попуњавају у случају наступања са подизвођачем

                 Уколико Понуђач наступа са више од једним подизвођачем, образац треба                   копирати  и  попунити за сваког од њих      

  

П О Т В Р Д А

о обиласку локација

            Потврђујем да је _______________________________, у својству овлашћеног лица Понуђача __________________________________ извршио дана __________обилазак локације извођења радова који су предмет јавне набавке _______, о чему је приложио ваљано пуномоћје.

У Београду, ___________________

Овлашћено лице Наручиоца:

________________________

           

Напомена: Пуномоћје оверено и потписано од стране Понуђача саставни је део Потврде

П  Р  Е  Д  М  Е  Р

- СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА

НА САНАЦИЈИ ПЛАТОА ШКОЛЕ

СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

бр __________

            I Радови на платоу

            1. Геодетско снимање и обележавање терена.

                        Паушално                                           х                                  =

            2. Припрема подлоге пре асфалтирања

            а) Разбијање бетона око дрвета са утоваром и одвозом на депонију.

                         Обрачун по м3          20,00               х                                  =

            б) Израда подлоге на делу порушеног бетона око дрвета од каменог материјала 0-31,5 мм

                        Обрачун по м3                       20,00               х                                  =

            3. Израда изравнавајућег слоја од асфалт-бетона АБ8 на бетонском платоу.

                        Обрачун по т              8,00                 х                                  =

            4. Чишћење подлоге и прскање емулзиом.

                        Обрачун по м2                       346,50             х                                  =

            5. Израда хабајућег слоја од асфалт-бетона АБ8, д= 5 цм.

                        Обрачун по м2                       346,50             х                                  =

УКУПНО РАДОВИ НА ПЛАТОУ   =                                                                                                  динара

            II Радови на паркингу

           

            6. Геодестко снимање и обележавање терена

                        Паушално                                           х                                  =

            7. Скидање хумуса са утоваром и одвозом на депонију, д=50 цм.

                        Обрачун по м2                       372,00             х                                  =

            8. Нивелисање и набијање подтла.

                        Обрачун по м2                       372,00             х                                  =

            9. Израда тампонског слоја од природног шљунка, д=30цм. Обрачун по м2

                        Обрачун по м2                       372,00             х                                  =

            10. Израда слоја ризле од дробљеног каменог агрегата 0-31,5 мм, д= 20 цм

                        Обрачун по м2                       372,00             х                                  =

            11. Израда асфалтног застора од БНС22, д=8 цм

                        Обрачун по м2                       372,00             х                                  =

            12. Израда сивих бетонских ивичњака 12/18, на подлози од бетона МБ15. 

                        Обрачун по м'             43,00               х                                  =

            13. Израда банкина од ископаног земљаног материјала

                        Обрачун по м2                       30,10               х                                  =

УКУПНО РАДОВИ НА ПАРКИНГУ   =                                                                                            динара

 

 

 

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Нето

ПДВ

Бруто

1

Израда платоа

     

2

Израда паркинга

     

УКУПНО НЕТО

 
 

ПДВ

 

УКУПНО СА ПДВ-ом

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

            У складу са чланом 88. став 1. Закона, У случају да Наручилац обустави поступак јавне набавке услед разлога који су на његовој страни, захтевамо - не захтевамо (заокружити) надокнаду трошкова припреме понудепрема приложеној спецификацији

                                                                            мп

                                                                                        __________________________________

                                                                                             (Понуђач )

Напомена:

           

             Захтев се неће разматрати уколико Понуђач не захтева надокнаду трошкова, или уколико није приложена спецификација.

           

И З Ј А В А

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

            Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду за набавку радова на санацији платоа школе, у поступку јавне набавке бр.1-127/2015 ОШ ’’Аца Милосављевић’’ подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

                                                                        МП

                                                                                                Одговорно лице Понуђача

                                                                                                                                                                                                                                    _______________________________

Напомена:

               Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

МОДЕЛ УГОВОРА

            Модел уговора је упориште за израду уговора уколико понуда Понуђача буде изабрана.

            Понуђач попуњава све податке у Моделу у складу са својом понудом.

            У случају подношења заједничке понуде или понуде са учешћем подизвођача, у моделу морају бити наведени сви понуђачи из групе, односно сви подизвођачи.          

            Модел уговора мора бити потписан и оверен од стране носиоца понуде.

           

МОДЕЛ УГОВОРА

Основна школа ’’Аца Милосављевић’’  из Рушња, Београд, ул.Школска бр.7, матични број 07094418, ПИБ 101031199, коју заступа директор Славко Богавац  ( у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ)  са једне стране,

и

_____________________________________________________ са седиштем у ___________

________________________________________________ матични број ____________, ПИБ

___________ текући рачун број _____________________ код _________________________

ког заступа __________________________________, ( у даљем тексту: ИЗВОЂАЧ ),

који наступа испред групе, заједно са:

1. _____________________________________________________ са седиштем у ___________

______________________________________матични број ____________, ПИБ __________, и

2. _____________________________________________________ са седиштем у ___________

______________________________________матични број ____________, ПИБ __________, и

и подизвођачима:

1. _____________________________________________________ са седиштем у ___________

______________________________________матични број ____________, ПИБ __________, и

2. _____________________________________________________ са седиштем у ___________

______________________________________матични број ____________, ПИБ __________, и

са друге ;

на основу Одлуке о додели уговора бр ______________ од ____________ (попуњава Наручилац) , по спроведеном поступку јавне набавке радова мале вредности бр_______ Наручиоца и усвојеној понуди Извршиоца број _______________ са Предмером-Спецификацијом бр ____________ које су саставни делови овог Уговора, закључују

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

НА САНАЦИЈИ ПЛАТОА ШКОЛЕ

Члан 1.

            Предмет овог Уговора су радови на санацији платоа школе у ОШ ''Аца Милосављевић'' у Рушњу, Београд, Школска  бр.7

            Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди  радну снагу, механизацију и потребан материјал и опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно- завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Члан 2.

            Извођач радова се обавезује да радове из члана 1. овог Уговора изведе у року од ___________ (словима: _______________________) календарских дана од дана потписивања Уговора и увођења Извођача у посао.

            Извођач радова је дужан да радове који су предмет овог уговора изведе у свему према захевима Наручиоца, у складу са техничко технолошким нормативима, нормама грађевинске регулативе, према правилима струке и важећим стандардима за односну врсту радова, уз употребу примерене механизације и радне снаге квалификоване за обављање ових радова.

Члан 3.

            Укупна вредност радова из члана 1. овог Уговора износи ____________ динара (словима: _________________________________ ), без урачунатог ПДВ-а, односно __________ динара (словима: ___________________________________), са урачунатим ПДВ-ом.

            Уговорена цена је фиксна и коначна и обухвата цену радова, материјала, опреме и услуга неопходних за извршење уговора, као и све зависне трошкове

            Евентуални додатни и непредвиђени радови биће регулисани анексом Уговора.

Члан 4.

            Плаћање се врши уплатом средстава на рачун Извршиоца у року од ________ дана од дана званичног пријема фактуре-привремене ситуације испостављене/их последњи дан у месецу, или окончане ситуације, оверене од стране надзорног органа.

           

Члан 5.

            Гарантни рок за све извршене радове и примењене материјале износи ______ месеци, рачунајући од дана обављених радова, односно од дана примопредаје истих.

            Извођач радова се обавезује, да у моменту примопредаје радова, уручи Наручиоцу гаранцију за отклањања недостатака у гарантном року – сопствену бланко меницу са клаузулом “без протеста и трошкова” са копијом депо картона, и доказом о регистрацији менице у регистру НБС и овлашћењем за попуну менице на износ од 10% нето вредности уговора меничним писмом насловљеним на ОШ ''Аца Милосављевић'', Београд, са роком важности 30 дана дужим од понуђенг трајања гарантног рока.

Члан 6.

            Извођач радова сноси пуну одговорност за обезбеђење места извођења радова, поштовање прописа о заштити на раду и заштити животне средине, као и за коришћење и повреду заштићених права интелектуалне својине  и евентуално причињену штету трећим лицима.

Члан 7.

            Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања и уручењем Гаранције за добро и квалитетно извршење посла у вредности __ % од уговореног укупног нето износа радова, што износи _________ динара (словима: ____________________________________________________) , са роковима важности 30 дана дужим од уговореног рока извршења уговора

            Уколико Извођач радова не преда предметне гаранцију у року од 10 дана од дана потписивања Уговора, сматраће се да је одустао од закључења Уговора. У таквом случају, Наручилац је овлашћен да наплати новчани износ на који гласи средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, на начин и под условима предвиђеним конкурсном документацијом.

Члан 8.

            Извођач радова се обавезује да за сваки дан прекорачења рока за окончање радова плати Наручиоцу 2‰ од уговорене вредности радова, а највише 5% износа укупне уговорене вредности радова.

            Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на његово право да захтева сваки други вид накнаде штете, као и да захтева раскид уговора услед свих законом предвиђених разлога.

Члан 9.

            Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора, обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова се уписује у грађевински дневник.

            Примопредаја радова се врши Комисијски у року од 8 дана од завршетка радова.

            Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног надзора и Извођача.

            Комисија сачињава записник о примопредаји и констатује завршетак радова.

            Грешке односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року најкасније од 5 дана по пријему рекламације Наручилац ће радове поверити другом Извођачу на рачун Извођача радова

Члан 10.

            Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:

- у случају неиспуњења и неуредног испуњења уговорних обавеза од стране Извођача

- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и ако Извођач не изводи радове у складу са условима из конкурсне документације , или ако из неоправданих разлога прекине с извођењем радова;

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора,

- у случају недостатка средстаа за реализацију.

Члан 11.

            У случају једностраног раскида уговора из разлога на страни Извођача, Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира гаранцију за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог Извођача.

            Уговор се раскида изјавом у писменој форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дна од дана достављања изјаве.

            Изјава мора да садржи основ рскида уговора.

           

Члан 12

                                                                                                                        

            На све што није предвиђено овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и други важећи прописи који регулишу ову материју.

Члан 13.

            Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања везана за овај Уговор решавају споразумно.

            За решавање евентуалних спорова, који не могу бити решени споразумно, Уговорне стране уговарају надлежност Основног суда у Београду.

Члан 14.

            Овај Уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака, до којих свака Уговорна страна задржава по 4 (четири) примерка.

ИЗВОЂАЧ                                                                                           НАРУЧИЛАЦ:

                                                                                                            ОШ Аца Милосављевић

_____________________                                                                  ___________________

                                                                                               

                                                                                                            Славко Богавац

ЈАВНА НАБАВКА - САНАЦИЈА ПЛАТОА 

Назив и адреса наручиоца: Основна школа ''Аца Милосављевић'', Рушањ, Школска 7

Врста наручиоца: просвета

Интернет страница наручиоца: www.osamrusanj.znanje.info

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 131-1/2015.г. од 28.07.2015.године, наручилац објављује:

ПОЗИВЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку

За јавну набавку: санацији платоа у ОШ ''Аца Милосављевић'' у Рушњу.Предмет јавне набавке су припремно-завршни, земљани радови на ископавању и одвожењу земље, бетонски, армирано-бетонски и  асфалтерски радови на санацији платоа школе. Предметним радовима су обухваћени: припремно-завршни-земљани радови на ископавању и одвожењу земље ( 45112000 ), бетонски (45262300) , армирано-бетонски ( 45262310) и  асфалтерски радови ( 45233222 ) .

Јавна набавка се обликује није обликована по партијама.

Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.

Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизво-ђачем/ подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена, а елементи критеријума су ближе утврђени конкурсном документацијом:

Понуду доставити на адресу: ОШ ''Аца Милосављевић'', Рушањ 11194 ул.Школска бр.7, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавкурадоварадови на санацији платоа школе,ЈН бр. 1/2015- НЕ ОТВАРАТИ”.Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 31.08.2015. године до 11,00часова.

Понуде се подносе у затвореној коверти.

Рок за подношење понуде је 31.08.2015. године, до 11 часова, без обзира на начин доставе.

Отварање понуда ће се обавити дан 31.08.2015.2015. године у 12 часова, у просторијама наручиоца.

Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је члановима комисије достави овлашћење за учешће у поступшку јавног отварања понуда.

Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.

Лице за контакт: Mирјана Степановић 011-8000-406, 060/520-5015

                                    Виолета Јевђић, 011-30-52-118, 063-7792-965

                                          Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

            Понуђач је дужан да изврши увид у локацију извођења радова, о чему прилаже потврду оверену и потписану од стране овлашћеног лица Наручиоца. ( Образац дат као елемент конкурсне документације ). Понуде које немају приложену потврду, неће се разматрати.

           

            3. Упутство како се доказује испуњеност услова

            У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1.тач.1) до 4) Закона о јавним набавкама и додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама, наведених у конкурсној документацији, доказују се достављањем Изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове утврђене Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом (саставни део конкурсне документације–образац наведене изјаве, коју понуђач треба да попуни, потпише и овери печатом).

            Уколико понуду подноси група понуђача испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1.тач.1) до 4) Закона о јавним набавкама и додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама, наведених у конкурсној документацији, доказује се достављањем Изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове утврђене Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом, за сваког понуђача из групе понуђача. У овом случају образац наведене Изјаве треба умножити у довољном броју примерака.

            Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем испуњеност обавезних услова из члана 75.став 1.тач.1) до 4) Закона о јавним набавкама, наведених у конкурсној документацији, доказује се достављањем Изјаве којом понуђач и подизвођач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђују да подизвођач испуњава услове утврђене Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом. Уколико понуђач наступа са више подизвођача,образац наведене Изјаве треба умножити у довољном броју примерака.

            Испуњеност услова да је поштовао обавезе из члана 75.став 2.Закона о јавним набавкама, односно обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине доказује се достављањем Изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава наведене услове (саставни део конкурсне документације, образац наведене изјаве, коју понуђач треба да попуни, потпише и овери печатом).

Доказивање додатних услова

             да је понуђач у последње три обрачунске године остварио приход у износу не мањем од 15.000.000,00 динара – биланс стања и успеха за 2012, 2013 и 2014 годину

            да испуњава услове техничког капацитета – као доказ приложити копије важеће саобраћајне дозволе или лизинг уговоре

            да испуњава услове кадровског капацитета – копије Уговора о раду или Уговора о делу или Уговора о повременим и привременим пословима као и одговарајуће М обрасце; копија тражене лиценце и потврда да је лиценца важећа у моменту подношења понуде.

            Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

У поступку јавне набавке радова – радови на санацији платоа школе

Јавна набавка мале вредности бр. 1/2015

Понуђач: ___________________________________________________________________

( пун назив, адреса и седиште)

Телефон, факс: ___________________________________

mail ____________________________________________

Овлашћено лице __________________________________

Особа за контакт: _________________________________

Шифра делатности: _______________________________

Матични број: ___________________________________

ПИБ: ___________________________________________

Жиро рачун: _____________________________________

П  О  Н  У  Д  А __________

за радове на санацији платоа школе ЈН 1/2015

Извођење радова на санацији платоа школе

Укупно

нето цена

п д в

свега са урачунатим пдв

            Цена у понуди је изражена у динарима, фиксна је и коначна.

            Рок важења понуде  _________ дана (не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

            Рок плаћања износи 45 дана од дана пријемарачуна, а на основу привремене или окончане ситуације које испоставља понуђач, а која је оверена од стране надзорног органа.

            Спецификацијa радова са ценама по јединици и укупно, саставни је део понуде.

            Понуда се даје са пуном одговорношћу за коришћење и повреду заштићених права интелектуалне  својине тређих лица, уз поштовање обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, у свему у складу са захтевима позива за достављање понуде и конкурсне документације јавне набавке бр. _____.

            Понуђач понуду подноси самостално.

                                       Одговорно лице

                         _________________________

                                                                                                _________________________ (Читко име и презиме,

                           потпис и печат)

1          Понуђач-носилац понуде:

___________________________________________________________________

                        ( пун назив, адреса и седиште)

E- mail__________________________________________

Телефон, факс: ___________________________________

Овлашђено лице: _________________________________

Шифра делатности: _______________________________

Матични број: ___________________________________

ПИБ: ___________________________________________

Жиро рачун: _____________________________________

2          члан групе :

___________________________________________________________________

                        ( пун назив, адреса и седиште)

E- mail__________________________________________

Телефон, факс: ___________________________________

Овлашђено лице: _________________________________

Шифра делатности: _______________________________

Матични број: ___________________________________

ПИБ: ___________________________________________

Жирорачун:_____________________________________

П  О  Н  У  Д  А __________

за радове на санацији платоа школе, ЈН 1/2015

Извођење радова на санацији платоа школе

Укупно

нето цена

п д в

свега са урачунатим пдв

            Цена у понуди је изражена у динарима, фиксна је и коначна.

            Рок важења понуде  _________ дана (не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

            Рок плаћања износи 45 дана од дана пријемарачуна, а на основу привремене или окончане ситуације које испоставља понуђач, а која је оверена од стране надзорног органа.

            Спецификацијa радова са ценама по јединици и укупно, саставни је део понуде.

            Понуда се даје са пуном одговорношћу за коришћење и повреду заштићених права интелектуалне  својине тређих лица, уз поштовање обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, у свему у складу са захтевима позива за достављање понуде и конкурсне документације јавне набавке бр. _____.

            Понуда се подноси као заједничка понуда.                                                                                                 

                                       Одговорно лице

                         _________________________

                                                                                                _________________________                                                                                                                   (Читко име и презиме,

                           потпис и печат)

Понуђач: ___________________________________________________________________

( пун назив, адреса и седиште)

Телефон, факс: ___________________________________

mail ____________________________________________

Овлашћено лице __________________________________

Особа за контакт: _________________________________

Шифра делатности: _______________________________

Матични број: ___________________________________

ПИБ: ___________________________________________

Жиро рачун: _____________________________________

П  О  Н  У  Д  А __________

за радове на санацији платоа школе, ЈН 1/2015

Извођење радова на санацији платоа школе

Укупно

нето цена

п д в

свега са урачунатим пдв

           

Цена у понуди је изражена у динарима, фиксна је и коначна.

            Рок важења понуде  _________ дана (не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

            Рок плаћања износи 45 дана од дана пријемарачуна, а на основу привремене или окончане ситуације које испоставља понуђач, а која је оверена од стране надзорног органа.

            Спецификацијa радова са ценама по јединици и укупно, саставни је део понуде.

            Понуда се даје са пуном одговорношћу за коришћење и повреду заштићених права интелектуалне  својине тређих лица, уз поштовање обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, у свему у складу са захтевима позива за достављање понуде и конкурсне документације јавне набавке бр. _____.

Понуђач понуду подноси као понуду са подизвођачем:

1.         ___________________________________________________________________

( пун назив, адреса и седиште подизвођача)

E- mail __________________________________________

Телефон, факс: ___________________________________

Овлашђено лице: _________________________________

Шифра делатности: _______________________________

Матични број: ___________________________________

ПИБ: ___________________________________________

Жиро рачун: _____________________________________;

који извршава __________________________________________________________________________________

                                              ( навести део набавке који је поверен подизвођачу )

што износи ______ % нето вредности понуде.

                                                                                                                                                                       

                                       Одговорно лице

                         _________________________

                                                                                                _________________________                                                                                                                   (Читко име и презиме,

                           потпис и печат)

 ОСНОВНА ШКОЛА

’’АЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ’’

11194Рушањ

Ул. Школска бр. 7

Б е о г р а д

            

У складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12и 14/2015), Комисија за јавну набавку, објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

1.Наручилац:Основна школа ''Аца Милосављевић''

2.Адреса наручиоца: Школска бр.7, 11194 Рушањ

3. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности.

4. Редни број јавне набавке: 1/2015

5. Врста предмета јавне набавке: Радови

6. Предмет јавне набавке су Радови на санацији платоа школе са ознаком из општег речника набавке: припремно-завршни-земљани радови на ископавању и одвожењу земље ( 45112000 ), бетонски (45262300) , армирано-бетонски ( 45262310) и  асфалтерски радови ( 45233222 ) .

7.Датум објављивања позива за подношење понуда:20. август 2015. године

8. Разлог за продужење рока за подношење понуда: измена конкурсне документације

9. Рок за подношење понуде: Понуђач је дужан да понуду поднесе до 3. септембра 2015. годинедо 11:00часова, на адресу наручиоца.

10. Место и време отварања понуда: Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 3. септембра  2015. године са почетком у 12:00 часова, у просторијама наручиоца на наведеној адреси.

 

11. Лице за контакт:

Mирјана Степановић 011-8000-406, 060/520-5015

Виолета Јевђић, 011-30-52-118, 063-7792-965

vjevdjic@cukarica.rs

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 1/2015

 

 

ОСНОВНА ШКОЛА

’’АЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ’’

11194Рушањ

Ул. Школска бр. 7

Б е о г р а д

 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

 

ПРЕДМЕТ: Одговори Комисије за јавну набавку бр. 1/2015 – Радови на санацији платоа школе

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављујемо одговоре на питања потенцијалних понуђача, и то:

Питање 1:

„Колико дана износи опција понуде?“

Одговор 1:

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У вези постављеног питања следи измена конкурсне документације у Обрасцу понуде, стране  21/37, 22/37 и 23/37 конкурсне документације. Истовремено, конкурсна документација се мења и у погледу рока плаћања, тако да рок плаћања износи 45 данаод дана пријемарачуна, а на основу привремене или окончане ситуације које испоставља понуђач, а која је оверена од стране надзорног органа.

Питање 2:

„Да ли можемо приложити доказ само за једног инжењера, уколико он поседује две инжењерске лиценце, тј. 410 и 415?“

Одговор 2:

У оквиру додатних услова које се односе на кадровски капацитет, захтевано је да понуђач има радно ангажованих 10 лица од којих једна мора да поседује инжењерску лиценцу 410 (одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско - занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње)  и један са лиценцом 470 (одговорни извођач радова саобраћајне сигнализације) или 415 (одговорни извођач радова саобраћајница). С обзиром на то да се наведене лиценце односе на различите области, смисао овако дефинисаног услова у погледу кадровског капацитета је у томе да понуђач располаже одговарајућом радном снагом која може да реализује овај предмет јавне набавке. С тим у вези Наручилац остаје при дефинисаном услову да од захтеваног број лица, једно лице мора поседовати лиценцу 710 а једно лице мора поседовати лиценцу 470 или 715, при чему се ће прихватити и понуду понуђача у којој се достави доказ да један инжењер поседује обе лиценце. У вези овог услова, следи измена конкурсне документације на начин да се уз лиценцу достави и потврда да је иста важећа у момента подношења понуде.

Измењене странице представљају саставни део Конкурсне документације и прилажу се Конкурсној документацији уместо страна које се замењују. Наручилац ће на Порталу јавних набавки објавити измењене стране конкурсне документације.

Истовремено, обавештавамо потенцијалне понуђаче да се преодужава рок за подношење понуда до 3. септембра 2015. године до 11 часова

 

 

Комисија за јавну набавку ЈН бр. 1/2015

Бројач посета

1620818

Јавне набавке

dualno obrazovanje

raspored nastave

covid19

klikni bezbedno

djackiparlamant

naslovna
vodic za izbor zanimanja 1
Систематски преглед и имунизација деце и ученика
ministarstvazdravlja
biblotekasrbije
webcinklopedia
vezbanka eng
zvrk
karakondzulica21 2

Календар

No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31