БУДИ ОДГОВОРАН/НА!!! - ПРИЈАВИ НАСИЉЕ УЧИТЕЉУ, НАСТАВНИКУ, ПСИХОЛОГУ, ДИРЕКТОРУ...

Галерија слика

ОГЛАСНА ТАБЛА

Главни мени

5026392

besplatni udzbenici1 1024x753

Школски одбор

ШКОЛСКИ ОДБОР ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ,,АЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ“

Према члану 54. Закона о основама система образовања и васпитања орган управљања у школи је Школски одбор који броји девет чланова, укључујући и председника. Чланови обављају послове из своје надлежности без накнаде. Школски одбор именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог овлашћеног предлагача, у складу са законом. Школски одбор чине три представника локалне самоуправе, три представника запослених школе и три представника Савета родитеља школе.

Мандат чланова школског одбора траје четири године.
Седницама Школског одбора присуствују и учествују у њиховом раду представник синдиката у школи и два представника Ученичког парламента, без права одлучивања.
Школски одбор надлежан је да:

1. доноси статут, правила понашања у школи и друге опште акте и даје сагласност на правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака;
2. доноси школски програм, развојни план, годишњи план рада и усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;
3. утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике;
4. доноси финансијски план школе, у складу са законом;
5. усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;
6. расписује конкурс и бира директора;
7. разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;
8. доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;
9. одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;
10. обавља и друге послове у складу са законом и статутом.


Школски одбор доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.

Чланови Школског одбора школе су:

  1. Ратомир Луковић – председник
  2. Ана Јелић – представник локалне заједнице
  3. Љиљана Ђурђевић – представник локалне заједнице
  4. Дејан Величковић  – представник родитеља
  5. Весна Обрадовић – представник родитеља
  6. Ивана Дмитровић – представник родитеља
  7. Елизабета Дукић – представник школе
  8. Бранка Марковић – представник школе
  9. Љиљана Демировић – представник школе

Бројач посета

1410687

Јавне набавке

klikni bezbedno

naslov
vodic za izbor zanimanja 1
Систематски преглед и имунизација деце и ученика
ministarstvazdravlja
biblotekasrbije
webcinklopedia
vezbanka eng
zvrk
karakondzulica21 2

Календар

No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31